Kundeservice 70 60 65 00 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her


VORES ALKOHOLPOLITIK

Alkohol må ikke købes eller indtages i undervisningstiden. Er kursisten påvirket ved start, skal kursisten hjemsendes øjeblikkeligt - der gives en 1. advarsel. Er kursisten påvirket i løbet af undervisningstiden endnu en gang, bortvises kursisten fra kurset og kursusstedet. Skal en kursist bortvises skal det altid ske i samarbejde med mindst én anden kollega. Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares med ledelsen.

VORES MEDIE- OG PRESSEPOLITIK

Al kommunikation med pressen eller repræsentanter herfor foregår gennem den PR ansvarlige hos DEKRA. Interview og kontakt med kollegaer, samt kursister under kursus hos DEKRA, skal altid godkendes af den PR ansvarlige. Såfremt den PR ansvarlige ikke er at træffe, henvises der til skriftlig henvendelse til samme som vil tilstræbe at besvare alle henvendelser indenfor 48 timer. Henvendelse kan ske via telefonnummer 70 60 65 00 eller tuc@tuc.dk

VORES SIKKERHEDSPOLITIK

Undervisningsministeriet har i 2009 udarbejdet en vejledning om sikkerhed og kriseberedskaber på uddannelsesinstitutioner. Dette er afledt af flere tragiske skoleskyderier i USA og Finland og dermed risiko for et skoleskyderi i Danmark. Herudfra har DEKRA Vognmandsuddannelser udarbejdet en vejledning i hvordan vi bør reagere i en krisesituation. Formålet er at forebygge krisesituationer men i sidste ende også at håndtere dem korrekt hvis de skulle opstå. Det er uddannelsesinstitutioner i Danmark forpligtet til ved lov – undervisningsmiljøloven.

Indikatorer på et usundt undervisningsmiljø: Unødigt meget uro, stærke negative relationer, uforløste konflikter eller grænseoverskridende sprog.

I en pludselig opstået ulykke eller krisesituation skal krisestyringen medvirke til at begrænse skaderne på personer og bygninger. Det er det professionelle redningsberedskab såsom politi, brandvæsen og ambulancefolk der er ansvarlig for krisestyringen, når de er kommet frem til ulykkesstedet. Indtil da er det os selv, der skal håndtere den pågældende situation. Det er derfor af afgørende betydning, at vi har et internt beredskab der kan håndtere en given ulykke eller krise, indtil redningspersonellet når frem. Det vil fremme krisestyringen at vi alle er bekendt med de beredskabsplaner, der eksisterer hos os.

Instruks ved indtrængen af personer med skydevåben:

  • Underret alle omkring dig om truslen
  • Alarmér politi - ring 112 (forvent ikke at andre gør det)
  • Ring til vores hovednummer og informer om krisen
  • Gå ind i nærmeste lokale og lås døren
  • Placér jer, så I ikke er synlige fra gange o.l.
  • Forbliv i lokalet indtil enten politiet eller en på uddannelsesstedet ansat person kalder jer ud.
  • Personen der modtager opkaldet på hovednummeret informerer resten af skolen på fællesmail, intranet og evt. telefonisk / SMS

Alle skal være bekendt med ovenstående. Men ovenstående er en beskrivelse af handlinger som de fleste af os allerede ville gøre. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager ansvar og handler ud fra vores sunde fornuft.

VORES RYGEPOLITIK

Til ansatte i DEKRA: For at beskytte mod passiv rygning er det forbudt at ryge på arbejdspladsen. Rygeforbuddet omfatter ligeledes lektioner der afholdes udendørs – altså ingen rygning i undervisningstiden på trods af udendørs undervisning. Ved rygning indendørs/under udendørs lektioner, er konsekvenserne: Skriftlig advarsel ved gentagne overtrædelser med deraf følgende betydning for ansættelsesforholdet.

Til kursister hos DEKRA: For at beskytte mod passiv rygning er det forbudt at ryge på skolen. Rygeforbuddet omfatter ligeledes lektioner der afholdes udendørs – altså ingen rygning i undervisningstiden på trods af udendørs undervisning. Ved rygning indendørs/under udendørs lektioner, er konsekvenserne: Overtrædelse af reglerne gentagende gange medfører bortvisning fra skolen.

VORES RACISME- OG MINORITETSPOLITIK

Vi har alle et medansvar for ligebehandling og for at der ikke sker diskriminering. Forudsætningen er, at vi alle respekterer de menneskelige forskelle. Det giver samtidig en bredere og bedre løsning af arbejdsopgaverne. Dansk Vognmandsskole ønsker at skabe lige muligheder for medarbejdere og kursister på alle niveauer med hensyn til farve, race, køn, alder, etnisk baggrund, religiøs overbevisning samt seksuel præference. Der skal ikke være tvivl om, at vi hos DEKRA Vognmandsuddannelser både mener, siger og efterlever ovenstående, og det er vi stolte af. Derfor er det øjeblikkelig bortvisningsgrund af både kursister og ansatte, såfremt der udtrykkes racistiske eller diskriminerende udtalelser overfor minoriteter.

75 72 47 00

Lær mere om uddannelsen på kun 60 sekunder - se vores video her!

Tag din Vognmands-uddannelsen i hele landet 

 

Klik på'tilmeld her' for at se alle kommende hold.